Regulaminy

Regulamin kursu językowego 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług polegających na prowadzeniu lekcji języka obcego, realizowanych z wykorzystaniem Internetu, poprzez platformę Skype/Google Meet w grupie wirtualnej, z lektorem dostępnym w czasie rzeczywistym, z możliwością komunikacji pomiędzy słuchaczami, a lektorem (dalej „Usługa”). Usługa świadczona jest przez Agatę Wolańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Arkadia Agata Wolańska z siedzibą przy ul. Czapelskiej 26 lok. 26, 04-081 Warszawa, NIP: 599 323 33 20 (dalej: „Organizator”) drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje

Następujące pojęcia użyte w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 

 1. Umowa – umowa na kurs językowy zawierana na odległość na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem i Organizatorem.
 2. Słuchacz – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Kursie: 
  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
  2. nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego na jej udział w kursie. 
  3. w przypadku klientów nie będących osobami fizycznymi – wskazana przez Klienta z imienia i nazwiska osoba trzecia; 
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 4. Organizator – Agata Wolańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ARKADIA AGATA WOLAŃSKA” z siedzibą przy ul. Czapelskiej 26 lok. 26, 04-081 Warszawa, NIP 5993233320, REGON 381131362
 5. Kurs – kurs języków obcych oferowany przez Organizatora; 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 7. Strona Internetowa – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.adarkadia.com  

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Podstawą świadczenia usługi jest umowa pomiędzy Słuchaczem oraz Organizatorem oraz uiszczenie przez Słuchacza opłaty za usługę. 
 2. W celu zawarcia Umowy Słuchacz powinien:
  1. wybrać Kurs z listy kursów dostępnych na Stronie Internetowej;
  2. prawidłowo i kompletnie uzupełnić formularz zapisu;
  3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia;
  4. przesłać skan podpisanej własnoręcznie bądź podpisem elektronicznym umowy wraz z załącznikami na adres Organizatora (agata.wolanska@adarkadia.pl, tomasz.dura@adarkadia.pl) oraz przesłać oryginał podpisanej umowy na adres Organizatora: ul. Czapelska 26 lok. 26, 04-081 Warszawa – nie dotyczy to umów podpisywanych za pośrednictwem systemu podpisów elektronicznych Pergamin. 
  5. dokonać w terminie płatności za Kurs; 
 3. Umowa jest zawierana z chwilą zapłaty ceny albo I raty ceny za Kurs.

§ 4

Termin trwania kursu

Kurs trwa w terminie określonym w umowie, którego niniejszy regulamin jest integralną częścią.

§ 5

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator

Do korzystania z Usług firmy Arkadia konieczne jest posiadanie konta na platformie Skype bądź Google Meet (w zależności od grupy). Dla prawidłowej jakości zajęć, zalecane jest aby uczestnicy korzystali w miarę możliwości ze słuchawek z mikrofonem oraz kamerek internetowych. Organizator nie odpowiada za złą jakość połączenia, jeżeli przyczyną jest sprzęt Słuchacza

§ 6

Nagrywanie zajęć do późniejszego odtworzenia przez Słuchaczy

 1. Zajęcia, jeśli Słuchacz (w przypadku zajęć indywidualnych) lub wszyscy uczestnicy kursu (w przypadku zajęć grupowych), a także lektor wyrażą niebudzące wątpliwości oświadczenie woli (przesłane np. drogą elektroniczną), będące zgodą na nagrywanie, będą nagrywane i dostępne przez 30 dni na platformie Skype/Google Meet dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs bądź podpisali umowę. Jednocześnie firma Arkadia zastrzega sobie prawo do usunięcia w/w nagrań w sytuacji, gdy którykolwiek z uczestników spotkania wycofa zgodę. Poniżej przykładowa treść zgody, jaką należy przesłać przed każdą lekcją:

Wyrażam zgodę na nagranie spotkania (lekcja języka ……………), które odbędzie się w dniu ……………r., o godz. …………….. polskiego czasu, którego będę uczestnikiem. Jednocześnie jestem świadom, iż zgodnie z prawem w sytuacji, kiedy którykolwiek z uczestników spotkania nie wyrazi zgody na nagrywanie, lekcja nie zostanie nagrana. Mam również świadomość, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę i wówczas nagranie będzie musiało zostać usunięte przez Organizatora, a także, że pozostali uczestnicy spotkania mogą rzeczoną zgodę w każdej chwili wycofać, co spowoduje dokładnie taki sam skutek, tj. usunięcie nagrania. 

 1. Zabrania się udostępniania nagrań, o których mowa w ust. 1, osobom postronnym. 
 2. Zakazuje się Słuchaczom dostarczania za pośrednictwem platformy Skype, Google Meet bądź jakiejkolwiek innej, z której korzystać będą Słuchacze oraz lektor w trakcie zajęć, treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 

§ 7

Organizacja zajęć

 1. Kurs realizowany jest online, w siedzibie Organizatora lub w siedzibie firmy, dla której ARKADIA AGATA WOLAŃSKA świadczy usługi językowe.
 2. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu.
 3. Zajęcia prowadzone są przy użyciu technik dydaktycznych ustalanych przez Organizatora oraz Lektora, które mieszczą się w ramach dostępnej wiedzy, przepisów prawa, ustalonych zwyczajów i zasad współżycia społecznego. Lektor nie jest związany wymogami co do technik dydaktycznych narzucanymi przez ucznia.
 4. W przypadku opóźnienia startu kursu (oczekiwanie na utworzenie się grupy, choroba lub inna okoliczność uniemożliwiająca lektorowi rozpoczęcie zajęć) Słuchacz akceptuje rozpoczęcie kursu w późniejszej dacie. Jeśli opóźnienie wykracza ponad 1 tydzień kalendarzowy, Słuchacz może zrezygnować i uzyskać zwrot kosztów jedynie po zadeklarowaniu tego faktu pisemnie (mailem, pismem). W przeciwnym wypadku umowę nadal uważa się za wiążącą.
 5. W razie zajścia okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć w formie ustalonej w umowie lub Regulaminie, a w szczególności w przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych, Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w innej formie, zarówno w przy użyciu komunikatorów jak i poprzez przygotowywanie dodatkowych materiałów adekwatnych do poziomu wiedzy i wieku uczniów.
 6. Prowadzenie zajęć w innej formie w przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym nie uzasadnia rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz nie uzasadnia obniżenia wynagrodzenia Organizatora. 
 7. Uczeń zobowiązany jest poddać się dodatkowym rygorom w ramach prowadzonych zajęć, jeżeli ich wprowadzenie uzasadnione jest ochroną zdrowia publicznego, w tym w szczególności badaniu temperatury, stosowaniu środków ochrony, takich jak maski, stosowanie dystansu w stosunku do innych osób. 
 8. Zmiana formy zajęć wymuszona okolicznościami niezależnymi od stron nie skutkuje zmianą umowy, ani jej rozwiązaniem. Zarówno Organizator jak i Słuchacze są zobowiązaniu do dostosowania się do zaistniałej sytuacji i dążenia do spełnienia celu dydaktycznego, jakiemu służy Kurs.
 9. Organizator nie odpowiada za następstwa spowodowane niewłaściwym spełnieniem wymogów formalnych oraz sprzętowych przez Słuchacza oraz inne osoby lub instytucje. 
 10. W odniesieniu do zajęć grupowych:
  1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż cztery i nie więcej niż pięć osób. Kursy dla jednej lub dwóch osób traktowane są jak zajęcia indywidualne.
  2. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
  3. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób Organizator ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć. W przypadku braku zgody na taką zmianę, Słuchacz może zrezygnować i uzyskać zwrot kosztów jedynie po zadeklarowaniu tego faktu pisemnie (mailem, pismem). W przeciwnym wypadku umowę nadal uważa się za wiążącą.
  4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły lub wyznaczyć lektora na zastępstwo do przeprowadzenia pojedynczych zajęć.
  5. Słuchacz ma prawo do przeniesienia się do innej grupy, jeżeli poziom grupy, do której uczeń się przenosi jest zgodny z jego umiejętnościami.
  6. Zmiana terminów spotkań jest możliwa jedynie po wyrażeniu zgody przez Organizatora, lektora oraz pozostałych Słuchaczy. 
  7. Organizator w uzasadnionych przypadkach (takich jak nierentowność grupy z powodu zbyt małej liczby uczestników kursu) zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy.
 11. W odniesieniu do zajęć indywidualnych:
  1. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia z zachowaniem co najmniej 24-godzinnego terminu powiadomienia przed planowanym terminem zajęć. Zajęcia można odwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Informację o odwołaniu zajęć Słuchacz przekazuje Lektorowi bądź Organizatorowi.
  2. Lektor ma prawo odwołać zajęcia z zachowaniem co najmniej 24-godzinnego terminu powiadomienia przed planowanym terminem zajęć, informując o tym Słuchacza. W przypadku odwołania zajęć przez Lektora bez zachowania tego terminu, Lektor ustala dogodny dla obu stron termin odrobienia zajęć. 
  3. Słuchacz może logować się na zajęcia z jednego urządzenia i z jednego konta. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Słuchacz udzielił ze swojego konta dostępu do lekcji osobom postronnym, Słuchacz zostanie obciążony dodatkową opłatą za korzystanie z zajęć przez kolejne osoby.

§ 8

Zasady porządkowe

 1. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć Kursu oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.
 2. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.
 3. Słuchacze mają prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy Szkoły.
 4. Słuchacz może logować się na zajęcia z jednego urządzenia i z jednego konta. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Słuchacz udzielił ze swojego konta dostępu do lekcji osobom postronnym, Słuchacz zostanie obciążony dodatkową opłatą za korzystanie z zajęć przez kolejne osoby na zasadach określonych w § 9 ust. 2 Umowy.
 5. Szkoła wymaga od Słuchaczy punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Słuchacz nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Słuchacza na kurs w związku z negatywną opinią wydaną przez któregokolwiek lektora lub pracownika Szkoły w związku z nieodpowiednim zachowaniem Słuchacza w stosunku do innych Słuchaczy lub nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.

Klauzula informacyjna – RODO

Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agata Wolańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arkadia Agata Wolańska (NIP: 5993233320) z siedzibą przy ul. Czapelska 26 lok. 26, 04-081 Warszawa. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, proszę skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: agata.wolanska@adarkadia.pl. 
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: RODO), Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
  1. zawarcia i wykonania umowy o kurs językowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości;
  3. komunikacji (telefonicznej lub mailowej), na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia i ochrona przed roszczeniami. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, a także wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 
 4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę lub podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, o ile zaistnieje taka konieczność. 
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Państwa danych np. firma księgowa, podmioty świadczące usługi w zakresie IT, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. 
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw proszę skontaktować się z Administratorem na adres podany powyżej. 
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do uczestnictwa w kursie językowym i realizacji umowy. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w kursie językowym i zawarcia umowy.
 8. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest priorytetem dla Administratora, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, iż Organizator Agata Wolańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arkadia Agata Wolańska, przekazała mi wszystkie elementy obowiązku informacyjnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, w tym m.in. kto jest Administratorem moich danych, w jakim celu są przetwarzane, przez jaki czas będą przechowywane oraz jakie mam prawa wynikające z przetwarzania moich danych przez Organizatora jako Administratora danych.Regulamin promocji halloweenowej

%d blogerów lubi to: